Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności, prowadzonej przez komornika sądowego. Stworzona została by ułatwić Państwu kontakt z kancelarią, a także umożliwić uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji ułatwiających wszczęcie i kontynuowanie postępowania egzekucyjnego. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne dokumenty do pobrania, informacje o prowadzonych licytacjach, jak również dane teleadresowe kancelarii.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/2, 10-544 Olsztyn, telefon 89 5235693. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii oraz/lub na stronie internetowej kancelarii:www.komornikolsztyn.com.pl.


Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olsztyn.004@komornik.pl


W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, informuję:

 • Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
   (art. 13 pkt 1 lit. a RODO)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/2, 10-544 Olsztyn, telefon 89 5235393.

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b RODO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani/Pan Roman Kwieciński.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii: 10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 7/2 oraz poprzez adres e-mail: iod.olsztyn.004@komornik.pl. 

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c RODO)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

 •  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e RODO) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

 • Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a RODO)

Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne - nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji. 

 •  Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 • Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)

 • Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.